PRYWATNOŚĆ

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa nr KRS 0000504383 (dalej zwanym „ADO”).
 2. W zakresie w jakim INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa nr KRS 0000504383 prowadzi działalność marketingową wspólnie z Smolna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową nr KRS 0000557327, Toruńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa nr KRS 0000641611 dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez te podmioty. Współadministratorzy (dalej zwani „WDO”) wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Względem osób, których dane osobowe są przetwarzane przez WDO, podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych jest INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa nr KRS 0000504383. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy WDO zostanie udostępniona na wniosek osoby, której dane są lub będą przetwarzane.
 3. Adres siedziby oraz adres korespondencyjny dla każdej ze spółek to: Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia.
 4. ADO oraz WDO, w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IOD_grupaIK@baltis.pl

Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy IK, ul. Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia

 1. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes ADO lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO odbiorcą Państwa danych osobowych będą ADO lub WDO. Odbiorcą danych osobowych mogą być ponadto podmioty, z którym ADO lub WDO współpracują w celu realizacji zadań, do których się zobowiązali lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron (m.in. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki prowadzące rachunki powiernicze, wykonawcy serwisowi, administratorzy nieruchomości etc.).
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody danej osoby, dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi ADO lub WDO współpracują w związku
  z realizacją poszczególnych celów, na podstawie których dochodzi do przetwarzania (agencje marketingowe, firmy wykonujące badania ankietowe etc.).
 4. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO i WDO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.
 5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  a) Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
  b) Cel: prawnie uzasadniony interes ADO. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, prowadzenie marketingu bezpośredniego, udział w badaniach opiniotwórczych. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ ADO jest już w posiadaniu tych danych;
  c) Cel: wysyłka pocztą tradycyjną i elektroniczną biuletynu zawierającego informacje o nowych inwestycjach, aktualnościach dotyczących działań firmy, dniach otwartych oraz innych organizowanych wydarzeniach. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody bądź nie podanie danych osobowych czyni niemożliwym wysyłanie biuletynu przez ADO lub WDO;
  d) Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (patrz pkt. 10 ppkt. c) niniejszej informacji), mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:
  a) W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z ADO lub WDO, bądź osób fizycznych zmierzających do zawarcia umowy (prowadzących negocjacje handlowe) z ADO lub WDO – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b) W przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem nieruchomości z aktualnej oferty ADO lub WDO, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zgłoszenia żądania;
  c)W przypadku osób fizycznych wyrażających zainteresowanie zakupem nieruchomości, które będą oferowane w przyszłości – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia nieruchomości do ogólnodostępnej oferty ADO lub WDO;
  d) W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.investkomfort.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.investkomfort.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych, czy zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz).

Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.

Adresy IP Użytkowników witryny internetowej są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

 • diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera;
 • analiza naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW;
 • gromadzenie, czy też identyfikacja danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają jednak danych pozwalających na identyfikację Użytkowników witryny.

Cookies

Witryna www.investkomfort.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Pliki „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać dopiero przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji „Cookies” w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.investkomfort.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, aby dostarczać treść najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenie rankingu najczęściej oglądanych inwestycji.

W celu łatwego zarządzania plikami „Cookies”, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie plików „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.investkomfort.pl?

Strona www.investkomfort.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Informacje, które pochodzą z formularza, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółki Komandytowej informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy Użytkowników o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, tzn. po wyrażeniu odpowiedniej zgody, używamy informacji kontaktowych pochodzących z wypełnionych ankiet do wysyłania osobom, które wzięły udział w takim badaniu, informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, które mogą Państwa zainteresować.

Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna internetowa www.investkomfort.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.investkomfort.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Profilowanie

Profilowanie oznacza, podejmowanie zautomatyzowanych decyzji (bez udziału czynnika ludzkiego), które mogą wywołać skutki prawne lub, które mogą w inny sposób wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą. Dane osobowe użytkowników mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO i WDO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.

Zabezpieczenia 
Witryna internetowa www.investkomfort.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające za zadanie ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją danych pozostających pod naszą kontrolą. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IOD_grupaIK@baltis.pl.

Grupa Invest Komfort

Brak wiadomości.

Biura sprzedaży mieszkań

Gdynia

ul. A. Hryniewickiego 6/3, Gdynia | SEA TOWERS

58 620 04 50

sprzedaz@investkomfort.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8 - 18
sobota: 10 - 15

Gdańsk Jelitkowo

ul. Bursztynowa 1/1, Gdańsk Jelitkowo | BOTANICA

58 555 78 30

sprzedaz@investkomfort.pl

Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9 - 17
środa: 10 - 18
sobota: 9 - 14

Gdańsk

ul. Stara Stocznia 14/1, Gdańsk | BRABANK APARTAMENTY

58 355 88 30

sprzedaz@investkomfort.pl

Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9 - 17
środa: 10 - 18
sobota: 10 - 15

Sekretariat

ul. Hryniewickiego 6C/47
81-340 Gdynia
SEA TOWERS
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8 – 18
sobota: 10 – 14

Dział Nieruchomości Komercyjnych

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 9 – 17

Formularz kontaktowy  * wymagane


  Biuro sprzedaży mieszkań w Gdańsku

  58 355 88 30

  Godziny pracy
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9 - 17
  środa: 10 - 18
  sobota: 10 - 15


  Biuro sprzedaży mieszkań w Gdańsku

  sprzedaz@investkomfort.pl

  Wyślij listę ulubionych   Powierzchnia
   od:
   do:
   Pokoje
   od:
   do:
   Piętro
   od:
   do:

   Dodane do ulubionych

   Brak mieszkań w ulubionych

   Wyślij zapytanie    * wymagane

    Total generation time: 0.8777sTotal queries run: 117